full
image
#666666
https://www.pereztirado.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.pereztirado.com/ca//
#26ade4
style2

Preguntes freqüents – Accidents de trànsit

'som considerats un dels despatxos de referència dels afectats pels accidents de trànsit en l’àmbit nacional'

1.- Què he de fer si he tingut un accident?

Si vostè hi és al lloc de l’accident i ho pot fer, després d’avisar els Serveis Mèdics d’Emergència, li aconsellem:

 

– De prendre les dades dels vehicles implicats (matrícules, propietari, model i marca, etc.), dels conductors (nom, DNI, domicili, telèfon, etc.) i de l’Asseguradora de cada vehicle.

– D’avisar la Policia competent perquè acudeixi al lloc de l’accident i en faci un Atestat.

– En tot cas, prendre dades dels testimonis i sol•licitar-los que esperin que arribi la Policia per declarar.

– Si pot ser, fer fotografies de la posició dels vehicles, dels danys, o de qualsevol altra dada que pugui ser d’utilitat.

 

2.- Què he de fer per reclamar la meva indemnització?

Vagi a un despatx d’advocats especialista en accidents de trànsit. Ells l’assessoraran i tramitaran com cal la reclamació dels danys i perjudicis.
No signi ni accepti cap indemnització sense consultar abans amb un advocat. Si ve a PEREZ TIRADO ADVOCATS, nosaltres li direm els passos que ha de fer, valorarem la indemnització que vostè ha de percebre i la reclamarem a la companyia d’assegurances per la via amistosa. Si no és possible d’arribar a un acord amistós que el satisfaci anirem a la via judicial, a través d’un procediment penal si l’accident constitueix falta o delicte, o a través d’un procés civil. Tots aquests tràmits han de ser sempre guiats per un advocat especialista.

 

3.- Quins terminis tinc per reclamar?

El termini per presentar una Denúncia penal contra el conductor culpable és de sis mesos i també hi ha la possibilitat de presentar una Demanda civil contra l’Asseguradora en el termini d’un any. En tots dos casos el termini computa des del dia de l’accident.

 

4.- Declaració amistosa d'accident. Què he d'emplenar? Què passa si la persona que m'ha causat l'accident no la vol signar?

Si ha tingut un accident, miri d’emplenar sempre una declaració amistosa d’accident completant-ne tots els apartats i és imprescindible que hi constin les dades de tots dos conductors i dels vehicles, el nom de les Asseguradores i el número de pòlissa, els danys que ha patit el vehicle, faci també un dibuix (croquis) de com ha esdevingut l’accident, prengui nota de les dades dels testimonis presencials i, sobre tot, cal que hi signin els dos conductors.

 

Si l’altre conductor no es vol fer responsable de l’accident, o no hi ha acord sobre les causes de l’accident, cridi a la Policia (Policia Municipal, Mossos d´Esquadra, Guàrdia Civil, etc.) perquè en facin un atestat, aquest document és fonamental a l’hora de provar qui és el responsable de l’accident.

 

5.- En un accident de trànsit, l'ocupant del vehicle també té dret que l’indemnitzin? I un vianant?

Si una persona es veu involucrada en un accident de trànsit, tant si és conductor, com si és ocupant del vehicle, o vianant, té dret que l’indemnitzin per les lesions que hi ha patit, és a dir, per tot el temps que estigui en tractament mèdic i per les seqüeles que puguin restar-n’hi. Lògicament en el cas del conductor, dependrà que ell no sigui el responsable de l’accident.

 

6.- Accidents sense contraris. He de presentar la declaració d’accident a la companyia?

Si ha tingut un accident sense que hi hagi intervingut cap altre vehicle (per exemple, col•lideix contra una paret, un fanal, un senyal, o se surt de la carretera) igualment cal que ho comuniqui a la companyia d’assegurances, ja que es poden haver ocasionat danys a terceres persones i que elles li reclamin a vostè la indemnització (els ocupants del seu vehicle, el propietari de la paret, del fanal, del senyal, etc.).

 

7.- Quins danys són indemnitzables?

En un accident de trànsit poden produir-se danys a les persones (lesions) o als béns materials (per exemple, la roba o el casc, el mateix vehicle o la càrrega que transportava). Es pot reclamar una indemnització tant per als uns com per als altres, per això és recomanable d’assessorar-se’n per aconseguir la màxima compensació.

 

8.- Quan es parla de dies de baixa impeditiva o dies de baixa no impeditiva, quina és la diferència?

Si en un accident de trànsit patim lesions que ens obliguen a seguir un tractament mèdic i ens dificulten per desenvolupar la nostra tasca diària i/o laboral estem en situació de baixa impeditiva (en general, s’assimila a tenir la baixa laboral), i la indemnització que rebrem per cadascun d’aquests dies és major que si en canvi seguim un tractament mèdic, però podem desenvolupar la nostra tasca diària i/o laboral amb normalitat. En aquest segon cas estem en situació de baixa no impeditiva, i per això la indemnització que rebrem per cadascun d’aquests dies serà una mica menor que l’anterior.

 

9.- Que és l’Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria de l'Automòbil.

És l’Assegurança mínima que la Llei ens obliga a tenir contractada per poder circular amb un vehicle, en cas contrari seríem sancionats. Amb aquesta Assegurança tenim la certesa que la companyia es farà càrrec (dins d’uns límits) dels danys físics o materials que puguem haver causat a tercers.

 

10.- L'Assegurança de defensa jurídica. Què és? Puc triar lliurement el meu advocat?

Si vostè ha contractat una Assegurança de Defensa Jurídica, o en la seva pòlissa d’assegurança de l’automòbil hi consta la cobertura de Defensa Jurídica, ha de saber que la seva companyia pagarà tots o almenys una part (segons el límit que vostè hagi contractat) de les despeses que es puguin originar en el judici per un accident de circulació, com són els honoraris d’advocat, de procurador, de perits, etc. A més, té dret a triar lliurement l’Advocat que vulgui per reclamar i per defensar-lo, i una vegada vostè li hagi pagat els honoraris podrà sol•licitar que l’asseguradora els hi reintegri fins al límit de cobertura garantida.

 

11.- Hi ha un límit de diners per a l'elecció d'advocat?

El límit per a despeses d’advocat particular o triat lliurement és el que assenyalen les parts en el contracte. Els més habituals són 600 Euros / 1.500 Euros / 3.000 Euros, en dependència de cada asseguradora i del que es pagui d’assegurança.

 

12.- He patit un esquinç cervical o fuetada cervical com a conseqüència d'un accident de trànsit. Hi tinc dret a una indemnització?

La fuetada o esquinç cervical és una de les lesions més comunes derivades dels accidents de trànsit i vostè té dret a reclamar-hi. La fuetada cervical és un mecanisme de transferència d’energia al coll, per acceleració/desacceleració, que pot resultar d’un impacte posterior o lateral, sobretot de les col•lisions de vehicles de motor. La transferència d’energia pot provocar lesions òssies o ferides dels teixits tous (esquinç cervical), que alhora poden implicar una gran varietat de manifestacions clíniques (trastorns associats a l’esquinç cervical).

 

La recuperació de l’esquinç cervical depèn de la gravetat de la lesió i sovint cal fer-hi rehabilitació. Aquestes lesions acostumen a provocar una Incapacitat Temporal i fins i tot poden deixar-ne alguna seqüela.

 

La indemnització dependrà de la classe d’esquinç i del fet que en quedin o no seqüeles. Les quanties són molt variades en funció de cada cas, per la qual cosa li recomanem que es posi en mans d’un advocat especialista que el defensi.

 

13.- Què són els convenis entre companyies? És cert que encara que la companyia culpable de l'accident sigui la contrària, serà la meva companyia qui em pagarà els danys ocasionats al vehicle?

A la pràctica, respecte dels danys als vehicles (no en el cas de lesions a les persones), amb independència de la culpabilitat de l’accident i per uns Convenis o acords entre les asseguradores, és la companyia pròpia qui li pagarà o repararà el vehicle, ja que amb això es busca agilitar la reparació o la solució. Ara bé, si a més vostè hi ha patit lesions, encara que li hagin reparat o pagat el cotxe, ha de buscar un advocat especialitzat en accidents perquè li reclami la màxima indemnització per aquestes lesions.

 

14.- Puc rebre una indemnització si he patit un accident i al vehicle contrari li ha vençut l'Assegurança o si no sé quina és la seva companyia perquè ha fugit del lloc de l'accident?

El Consorci de Compensació d’Assegurances és un Organisme públic que depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda i que entre altres funcions s’ocupa d’indemnitzar-nos, com si d’una asseguradora es tractés, quan el vehicle contrari no té assegurança o la seva asseguradora està en situació de liquidació per insolvència, o és un vehicle desconegut que ha fugit del lloc de l’accident, etc.

 

15.- Puc rebre una indemnització si el conductor responsable de l'accident dóna positiu en alcoholèmia o en drogues? Pot negar-se a pagar per aquest motiu la seva asseguradora?

Les companyies no li poden negar la indemnització als perjudicats al•legant que el conductor assegurat conduïa begut o havent consumit drogues. Ara bé, una vegada ens ha indemnitzat, la companyia que ha pagat pot reclamar-li al seu assegurat el que hagi hagut de pagar per aquest accident.

 

16.- Han declarat el meu vehicle sinistre total, com puc comprovar que el valor que m'hi ofereixen és el correcte?

Quan un vehicle és declarat sinistre total, significa que és irreparable o que el cost de la reparació supera el valor del vehicle. Aquest valor és el que es diu valor venal, i per fixar-lo, les companyies es basen en uns barems de valoració publicats per l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles de Motor Reparació i Recanvis (GANVAM) on hi consten tots els models de vehicles fins a 10 anys d’antiguitat, data en la qual es considera que un vehicle està totalment devaluat. Ara bé, vostè té dret a reclamar el valor real de reposició o de mercat del vehicle (mateix model, antiguitat i estat de conservació), que sempre és superior al valor venal.

 

17.- En cas d'accident com a passatger d'un transport públic tinc dret a una indemnització?

L’Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV) és diferent a l’Assegurança de Responsabilitat Civil de l’Automòbil, i és addicional i compatible amb aquesta. Es tracta d’una Assegurança comuna per a tots els viatgers que cobreix el pagament d’indemnitzacions per les lesions que esdevinguin durant el viatge en un transport públic col•lectiu. Les indemnitzacions es fixen sobre la base d’un barem de lesions que les agrupa en catorze categories diferents assignant un import indemnitzatori segons la intensitat de la lesió. El cost d’aquesta assegurança s’inclou en el preu del bitllet, per això és important conservar sempre el tiquet fins al final del trajecte. En cas d’accident, caldrà que el passatger l’hi comuniqui al conductor o al personal de l’empresa de transports i a l’asseguradora. Amb independència d’això, li aconsellem que reculli el màxim de dades com són la identificació del conductor, del vehicle, de l’assegurança, així com també dels possibles testimonis, i que es posi en contacte al més aviat possible amb un dels nostres advocats a fi que l’assessorin de com reclamar, en quins terminis i com procedir per obtenir-ne la màxima indemnització per aquesta Assegurança Obligatòria de Viatgers.

 

18.- Com reclamar una indemnització per un accident causat pel mal estat de la via pública (per exemple, perquè l'estat del paviment, del clavegueram, dels senyals, de les rajoles, etc. és defectuós)

És molt important cridar a la Policia en el moment de l’accident perquè en redacti un atestat en el qual hi ha de constar la situació defectuosa, les dades i la versió dels testimonis que hagin presenciat l’accident. Haurà de conservar l’Informe mèdic de l’ambulància i/o del centre mèdic que ens hagi atès on hi consten les lesions que ha patit. Així es podrà reclamar a l’Administració responsable de la via en estat defectuós, ja sigui l’Ajuntament, la Diputació, el Ministeri, o la Conselleria de la Comunitat Autònoma. En qualsevol cas, li recomanem que abans de presentar la reclamació visiti un advocat especialista perquè faci un estudi del cas, identifiqui l’Organisme responsable, quantifiqui la indemnització màxima que es pot reclamar i l’aconselli sobre les possibilitats d’èxit, ja que d’aquesta manera és més fàcil aconseguir una bona solució.

Pregunti´ns


El seu nom (requerit)

El seu e-mail (requerit)

La seva pregunta

Introdueixi el següent codi de seguretat:
captcha

paged
Cargando noticias...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies